Skip to content

PRIVACYVERKLARING

Chris Jansen Interieurmaatwerk Chris Jansen Interieurmaatwerk, gevestigd aan Kerswerf 10, 4112ME in Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
E-mail: info@cjinterieurmaatwerk.nl
Telefoon: +31 6 222 98 107
Bezoekadres: Kerswerf 10, 4112ME in Beusichem 

Maarten Koopman is de Functionaris Gegevensbescherming van Chris Jansen Interieurmaatwerk. Hij is te bereiken via maarten@libano.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chris Jansen Interieurmaatwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cjinterieurmaatwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chris Jansen Interieurmaatwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het versturen van offertes
– Het versturen van facturen
– Het verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Chris Jansen Interieurmaatwerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chris Jansen Interieurmaatwerk) tussen zit. Chris Jansen Interieurmaatwerk gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen die geautomatiseerd gegevens verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chris Jansen Interieurmaatwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw naam en contactgegevens met betrekking tot het versturen van offertes en facturen bewaren wij zeven jaar. Indien u hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen bewaren wij uw naam en e-mailadres tot u kenbaar maakt dat u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Chris Jansen Interieurmaatwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chris Jansen Interieurmaatwerk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chris Jansen Interieurmaatwerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cjinterieurmaatwerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Chris Jansen Interieurmaatwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chris Jansen Interieurmaatwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cjinterieurmaatwerk.nl. Chris Jansen Interieurmaatwerk heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.